Câu 2
[gởi cho]
Các anh em
trong Đấng Christ
[nguyền xin]
ân điển anh em [được]

bình an
ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta
————————————————————–
“Trong Đấng Christ” nghĩa là gì? Trước hết “trong Đấng Christ” bày tỏ 2 thực tại tương phản rõ ràng: “trong Đấng Christ” với “ngoài Đấng Christ.” Về phương diện ngữ pháp chữ “trong” – hoặc trường hợp Việt ngữ “ở trong” – là một giới từ. Theo định nghĩa, “trong” bày tỏ: (1) không gian, (2) thời gian, (3) một quan hệ, hoặc một phương tiện, (4) và những cách dùng đặc biệt khác.
Như thế nào là “trong Đấng Christ?” Và như thể nào là “ngoài Đấng Christ?”
Trong Đấng Christ. Có 2 câu Kinh Thánh Tân Ước rất quen thuộc bày tỏ những phần định nghĩa của chữ “trong.

Cụ thể, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Và “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ.” (Rô-ma 8:1)

Ngoài Đấng Christ. Kinh Thánh Việt ngữ bày tỏ người ở “ngoài Đấng Christ” là “người ngoại.”
Cụ thể, “Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại.” (Cô-lô-se 4:5a) Và “ . . . hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:12)
Tại sao Kinh Thánh “phân chia” người “ngoài Đấng Christ,” và người “trong Đấng Christ?”
Mọi người vào thế gian bằng sự sanh tự nhiên “trong A-đam,” mọi người là phần sáng tạo cũ; và vì hậu quả tội lỗi Kinh Thánh mạc khải “mọi người đều chết!” Kinh Thánh mạc khải loài người nhờ tiếp nhận Chúa Jesus Christ được ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, (Giăng 1:12); được sanh lần thứ hai – như bày tỏ trong Giăng 3 – trở nên một thành viên trong Gia Đình Đức Chúa Trời.
1 Cô-rinh-tô 15:22 mạc khải điều mầu nhiệm nầy như sau: “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.”

Nhờ niềm tin chân thật nơi Chúa Jesus một người trở nên con cái Đức Chúa Trời, (Giăng 1:12) và nhờ sự sanh lại (Giăng 3) khiến một người trở nên một sáng tạo mới, theo bày tỏ của 1 Côrinh-tô 5:17.

Xin theo dõi tiếp lần tới . . .