Rô-ma 5:1 bày tỏ một điều nữa quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, cụ thể là sự hoà thuận với Đức Chúa Trời.

2. Hoà Thuận Với Đức Chúa Trời. Loài người chúng ta bản chất “là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời.” Theo bày tỏ của Rô-ma 5:10, “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã đươc hoà thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hoà thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào.”

Tại sao con người “là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời?” Cô-lô-se 1:21 giúp Cơ-Đốc-Nhân chúng ta hiểu nhiều thêm về bản chất tội lỗi của con người, “còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình.”

Phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ, là hoà thuận với Đức Chúa Trời. Nhờ việc làm của Đức Chúa Jesus Christ hoà bình giữa Đức Chúa Trời và người tin Ngài không còn bị phân rẽ nữa. Rô-ma 5:10 bày tỏ phương cách Đức Chúa Trời tạo nên sự hoà bình: “khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hoà thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài.”

Sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ thật rất quan trọng cho chương trình cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Jesus Christ đã hoà thuận người tin Chúa với Đức Chúa Trời, họ không còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, không còn bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời nữa.

Làm hoà thuận con người với Đức Chúa Trời không chỉ là một yếu tố quan trọng của chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời và một tín lý quan trọng của niềm tin; nhưng còn bày tỏ một thực tại và một bản chất quan trọng của một Môn Đồ Chúa Jesus. Lẽ mầu nhiệm của sự hoà thuận được Chúa Jesus bày tỏ trong sứ điệp năm Ngài được mến mộ như sau: “Phước cho những kẻ làm cho người hoà thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9)

Khái niệm Môn Đồ và người thánh quyện nối không thể phân rẽ khỏi chương trình cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cụ thể, một người tin Chúa Jesus là một Môn Đồ và là người thánh của Đức Chúa Jesus Christ.

3. Sự chuộc lại. Lý do thứ ba con người bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời bởi vì bản chất của chúng ta là “tôi mọi tội lỗi.” Một người nô lệ có thể rời ông chủ sau một khoảng thời gian theo luật địh, nhưng con người chúng ta bị trói buộc, bị kềm kẹp như “tôi mọi” để hầu hạ phục vụ tội lỗi mãi mãi nếu không được sự can thiệp của Ba Ngôi Đức Chúa Trời!

Rô-ma 6:17, “anh em làm tôi mọi tội lỗi.” Sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ giải phóng cho CơĐốc-Nhân khỏi tội lỗi bằng cách chuộc (lại) chúng ta khỏi quyền tể trị hoặc “vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác.” (Ê-phê-sô 6:5; Cô-lô-se 3:22) Sự chuộc lại ban cho loài người bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ.

Tít 2:13, 14: “đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.”

Có một ví dụ cụ thể bày tỏ trong lịch sử tuyển dân Đức Chúa Trời. Dân sự Chúa làm nô lệ trong xứ Ai Cập dưới sự kềm kẹp của những người đốc công; tuy nhiên Đức Chúa Trời đã “chuộc” họ như được bày tỏ trong Xuất Ê-díp-tô 6:6.
[Bài Tĩnh Nguyện một trang dựa trên Cô-lô-se được viết mỗi ngày. Xin chia xẻ cùng Nam Giới xa gần.]

Xin theo dõi tiếp lần tới . . .