“Ở thành Cô-lô-se” có nghĩa gì? Cụm từ “ở thành Cô-lô-se” hàm ý một nhóm người tin Chúa tại thành Cô-lô-se. “Ở thành Cô-lô-se” ám chỉ một tập hợp người tin Chúa trong một thành (phố), một địa phận, hoặc một giáo khu. Cụm từ “ở thành Cô-lô-se” bày tỏ cho chúng ta ngày nay bài học thuộc linh về chi thể của Đấng Christ.
Trước hết, chi thể Đấng Christ là một lẽ mầu nhiệm bao gồm những đơn vị như: “Ti-mô-thê là anh em,” số ít và cá nhân; với tập hợp những người tin Chúa khác “ở thành Cô-lô-se,” số nhiều – một tập thể. Những phần tử được kết hợp cách quyền phép để trở nên một tổng thể hữu cơ sống động!
1. Một Cộng Đồng Niềm Tin. Khi một người được sự kêu gọi của Đức Chúa Cha, được Ngôi Lời làm sống lại tươi mới, và được quyền phép Đức Thánh Linh biến đổi, “thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12)
“Trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.” (1 Cô-rinh-tô 15:22) Người tiếp nhận Chúa trước hết đời sống tâm linh được sống lại; và sự sống lại thể xác sẽ xảy ra trong tương lai sau khi qua đời. Tuy nhiên “sẽ sống lại” còn bày tỏ một điểm thuộc linh Cơ-Đốc-Nhân chúng ta cần suy nghĩ, “nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được.” (1 Cô-rinh-tô 15:36) Như vậy theo quy luật Đức Chúa Trời thiết kế: điều gì phải chết trước để điều gì sẽ được sống lại?
Để cho đời sống tâm linh có thể sống lại được, đời sống xác thịt phải chết đi! “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,” (Ê-phê-sô 2:1a) “nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 2:5)
Vì sao con người chết tâm linh? Làm thể nào Đức Chúa Trời khiến chúng ta sống lại? “Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta.” (Cô-lô-se 2:13)
Và cuối cùng, 1 Phi-e-rơ 3:18, “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng Công Bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.”
Cộng đồng niềm tin đầu tiên đó là Gia Đình Đức Chúa Trời trong đó Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Cha Thiêng Liêng Thiêng Thượng “hầu cho hễ ai tin đến Ngài” sẽ trở nên con cái Ngài; và “đều được sự sống đời đời.” (Giăng 3:15)
Mục đích của cộng đồng niềm tin là gì?
Chúa Jesus phán dạy người tin Ngài, “là muối của đất,” và “là sự sáng của thế gian.” (Ma-thiơ 5:13, 14) Và Chúa bày tỏ tiếp mục đích của cộng đồng niềm tin: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)
Chúa Jesus bày tỏ mục đích cộng đồng niềm tin dễ dàng bày tỏ tình yêu thương trong bối cảnh của một cộng đồng như sau: “Các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào; thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại đều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34, 35)
Quý vị là “Ti-mô-thê?” Quý vị có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, hoặc với “Phao-lô” không? Quý vị có tuỳ thuộc hoặc quan hệ với một “thành” nào đó không? Quý vị có tuỳ thuộc với một (hoặc một vài) mục vụ tại địa phương không? Quý vị có mối quan hệ và tuỳ thuộc những mục vụ khác nhau trong “thành” của Đức Chúa Trời không?

Xin theo dõi tiếp lần tới . . .