Tin Lành Giăng ký thuật 7 phép lạ Chúa Jesus làm, và những phép lạ nầy không được ghi lại trong những sách Tin Lành kia. Và sau khi thi hành phép lạ thứ năm bày tỏ quyền năng của Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và Thượng Đế Ngôi Hai, đây là thời điểm Chúa Jesus đòi hỏi sự cam kết và ký thác của Môn Đồ ngõ hầu tiến trình huấn luyện Môn Đồ Chúa Jesus được hoàn tất. Giăng 6:22-70 ký thuật sự cao trọng và cần thiết ký thác đời sống Môn Đồ hoàn toàn cho quyền phép vô song của Đấng Đào Tạo Môn Đồ cách trọn vẹn, theo ý muốn, và cho sự vinh hiển Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cơ-Đốc-Nhân ngày nay có ký thác và dâng hiến cuộc đời mình trọn vẹn cho Chúa Jesus không? (Rô-ma 9:20, 21)
Năm xưa đoàn dân đông và Môn Đồ theo Chúa Jesus với nhiều mục đích và nhiều cách khác nhau. Tin Lành Giăng 6:6-13 bày tỏ phép lạ thứ tư Chúa Jesus hoá bánh cho dân chúng ăn. Sau khi đoàn dân ăn no nê và thoả mãn nhu cầu thuộc thể cách dư dật khoái lạc, (c. 12) họ có một ý tưởng chính trị lâu dài rất hay – đó là bầu chọn Chúa Jesus làm vua nhằm chống đói xoá nghèo, bảo đảm dân chúng một chính thể phát triển và tiến bộ vượt bực: không cần làm mà vẫn có ăn! (6:14-15)
Đối diện với những tư tưởng và thái độ tầm thường và suy nghĩ xác thịt của đoàn dân, (c. 24) Chúa Jesus hé lộ cho họ biết Chân Thần Chúa Jesus: “Ta là bánh của sự sống!” (c. 35, 41, 48, 50, 51, 58) Chúa Jesus đòi hỏi Môn Đồ Ngài ăn và uống chính Chúa Jesus! Chúa Jesus đòi hỏi Môn Đồ Ngài đọc và sống – vâng giữ Lời Ngài! Chúa Jesus đòi hỏi Môn Đồ Chúa Jesus sống bởi chính Ngài! (6:57)
Đòi hỏi của Chúa Jesus không phải là một đòi hỏi “thấp,” hoặc “chiếu lệ.” Nhưng Chúa Jesus đòi hỏi một ký thác trọn đời! Khi đối với diện đòi hỏi của Chúa Jesus, “có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được?” (c. 60) Và Kinh Thánh bày tỏ một thực trạng trải qua mọi thời đại: “Từ lúc ấy, có nhiều Môn Đồ Ngài, trở lui, không đi với Ngài nữa!” (c.66)
Chúa Jesus có bối rối, dao động, và lo lắng khi thấy Môn Đồ bỏ Ngài trở lui lại con đường và nếp sống cũ chăng? Chúa Jesus có “sợ” con số Môn Đồ bị giảm sút so với môn đồ của phái Pha-ra-si chăng? Chúa Jesus “sợ” Đức Chúa Cha khiển trách vì “con số” Môn Đồ giảm sút so với thời điểm trước khi nhiều phép lạ được thi thố? Thưa không! Chúa Jesus quay ngang nhìn các Môn Đồ Ngài cách tríu mến và phán rằng: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?” (c. 67b)
Môn Đồ Hoá là một tiến trình nhằm đào tạo những con người thuộc Đức Chúa Trời và ký thác cuộc đời “ăn ở . . . cho đẹp ý Đức Chúa Trời,” và là những Môn Đồ không “làm biếng;” nhưng “có lòng sốt sắng;” và “hầu việc Chúa!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 và Rô-ma 12:11) Môn Đồ Hoá là một tiến trình trong đó tư duy, thái độ, tình cảm, ý chí, sức mạnh, và ước muốn, ấp ủ, v.v., hoàn toàn nhường ngôi cho Lời Chúa, ý muốn Chúa, chương trình Chúa, Nước Chúa, v.v., thay thế và làm chủ hoàn toàn đời sống Môn Đồ Chúa Jesus.
Chúa Jesus tạo cho các Môn Đồ Ngài một cơ hội để chọn lựa, để ký thác, để dứt khoát, để rõ ràng, để có một quyết định tương tự như bài học năm xưa – chứ Môn Đồ “các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?” (1 Các Vua 18:21)
Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời về sự chọn lựa và quyết định khôn ngoan của Sứ Đồ Phi-e-rơ: “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” (c.68)
“Ấy là thần linh làm cho sống!” (c. 63) Nếu không bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời thì không ai – kể cả Phi-e-rơ – có thể chọn Đức Chúa Jesus Christ hoặc chọn trở nên Môn Đồ Ngài! Amen!

Xin theo dõi tiếp lần tới . . .