BÀI HỌC KINH THÁNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

1. Ma-thi-ơ 5:1-12 Chân Dung Môn Đồ Của Chúa Jesus
2. Ma-thi-ơ 5:13-16 Sống Ảnh Hưởng
3. Ma-thi-ơ 5:17-20 Sống Vâng Lời
4. Ma-thi-ơ 5:21-30 Sống Giữ Mình Khỏi Phạm Tội
5. Ma-thi-ơ 5:31-37 Sống Thuỷ Chung
6. Ma-thi-ơ 5:38-48 Sống Yêu Thương
7. Ma-thi-ơ 6:1-6; 16-18 Sống Chân Thật
8. Ma-thi-ơ 6:7-15 Sống Cầu Nguyện
9. Ma-thi-ơ 6:19-34 Sống Đầu Phục
10. Ma-thi-ơ 7:1-12 Sống Mối Quan Hệ Đúng Đắn
11. Ma-thi-ơ 7:13-20 Sống Phân Biện
12. Ma-thi-ơ 7:21-29 Sống Ký Thác