Bài Học Kinh Thánh # 9 SỐNG ĐẦU PHỤC Ma-thi-ơ 6:19-34

1. Giới Thiệu. Chúa Jesus cảnh báo nghịch chống nỗ lực chất chứa của cải trên đất là đối tượng của sự đặt để sự trông cậy sai trật – đặt để sai trật bởi vì cuối cùng của cải đó sẽ đánh mất linh hồn Môn Đồ Chúa Jesus; và đặt để sai trật bởi vì của cải khiến tấm lòng yêu mến Chúa của Môn Đồ rời xa khỏi ký thác và tình yêu ban đầu với Chúa Jesus Christ. Do đó, Chúa Jesus giảng dạy cho Môn Đồ giữ tấm lòng hướng về Chúa Jesus cách đúng đắn. Chúa Jesus dạy Môn Đồ của Ngài làm thể nào để vun trồng một tấm lòng hoàn toàn định hướng về Nước Thiên Đàng bằng cách đầu phục Chúa hoàn toàn và trọn vẹn.

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Căn bản sự đầu phục của một Môn Đồ Chúa Jesus được mạc khải như thể nào trong câu 21? Chữ “của cải” có nghĩa gì trong sự mạc khải của Chúa Jesus? Xin đối chiếu với Ma-thi-ơ 12:35. Đối với một Môn Đồ của Chúa Jesus thì “của cải” là điều gì? Xin đối chiếu với: Thi Thiên 73:25; 1 Phi-e-rơ 1:4; Giăng 14:2-3. Nói tóm tắt: Chúa Jesus là “của cải” của Môn Đồ Ngài. Xin xem Thi Thiên 27:4; và Thi Thiên 63:1-2.

2.2. Sau khi bày tỏ nguyên tắc căn bản của sự đầu phục, Chúa Jesus giúp cho Môn Đồ cách áp dụng nguyên tắc đó vào nếp sống hằng ngày như thế nào, cụ thể, câu 19? Xin đối chiếu với Lu-ca 12:16-21; Gia-cơ 5:1-3;

2.3. Cách áp dụng kế tiếp được Chúa Jesus dạy cho Môn Đồ như thể nào trong câu 20? Xin đối chiếu thêm Cô-lô-se 3:1-4. Chúa Jesus tiếp tục giải thích cho Môn Đồ Ngài cách áp dụng từ câu 22-23. Cụ thể, xin đối chiếu thêm Ma-thi-ơ 25:31-39; Lu-ca 12:33; 1 Ti-mô-thê 6:17-19; Phi-líp 4:17-20; 2 Phi-e-rơ 1:511; và 2 Ti-mô-thê 4:6-8.

2.4. Chúa Jesus ban mệnh lệnh “đừng lo lắng,” 3 lần, câu 25, 31, và 34. Và mệnh lệnh nầy chỉ ban cho Môn Đồ Chúa Jesus. Mệnh lệnh “đừng lo lắng” liên quan đến căn bản của cuộc sống! Làm thể nào Môn Đồ Chúa Jesus “đừng lo lắng” trong cuộc sống thường nhật?

2.5. Xin giải thích dạy dỗ của Chúa Jesus làm thể nào để một Môn Đồ của Chúa Jesus: “đừng lo lắng?”

2.5.1. Câu 25. Giăng 17:3 – Xin giải thích lý do “lo lắng” bởi vì một Môn Đồ không có mối liên hệ với Chúa Jesus.

2.5.2. Sự tiếp trợ của một Môn Đồ Chúa Jesus, và các tạo vật khác, đến từ đâu? Xin đối chiếu Thi Thiên 145:15-16.

2.5.3. Câu 30. “Hỡi kẻ ít đức tin.” Lý do “lo lắng” có quan hệ trực tiếp với niềm tin của Môn Đồ.

2.5.4. Câu 33. Xin đừng quên Môn Đồ Chúa Jesus là “công dân trên trời.” (Phi-líp 3:20) Điều nầy có nghĩa Môn Đồ Chúa Jesus có đặc quyền và quyền lợi của một công dân Nước Thiên Đàng. Nghĩa là có ưu tiên hơn những người thường của trần gian!

2.5.5. Câu 34. Hãy tin cậy Chúa Jesus và đầu phục Ngài trọn vẹn!

3. Kết Luận. Trong phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, Chúa Jesus dạy Môn Đồ: “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ dùng.” (5:11) Chúa Jesus dạy Môn Đồ của Ngài giới hạn sự quan tâm của họ chỉ cho một ngày mà thôi! Điều nầy không có nghĩa Môn Đồ của Chúa Jesus không được kế hoạch. (Châm Ngôn 6:6-8) Không sai trật khi Môn Đồ Chúa Jesus chuẩn bị cho ngày mai. Tuy nhiên, ngày mai ở trong tay của Đấng Cung Cấp. Môn Đồ Chúa Jesus phạm tội khi bước ra ngoài sự cung cấp của Đức Chúa Trời; và “lo lắng” cho ngày mai.