Bài Học Kinh Thánh # 8

SỐNG CẦU NGUYỆN Ma-thi-ơ 6:7-15 !

1. Giới Thiệu. Đề tựa chính xác của phân đoạn Kinh Thánh nầy đúng ra là: “Lời Cầu Nguyện Của Môn Đồ.” Chúa Jesus cách đầy ơn giúp Môn Đồ thưa chuyện với Cha Ngài và dạy cách cư xử của Môn Đồ cho phải phép.

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Nguyên tắc đầu tiên Chúa Jesus dạy Môn Đồ của Ngài cầu nguyện là điều gì? (cc. 7-8) Xin đối chiếu với Ma-thi-ơ 6:32.

2.2. Chúa Jesus dạy Môn Đồ cầu nguyện những lãnh vực gì? Những lãnh vực nầy chia ra làm mấy phạm trù và bày tỏ niềm tin và nếp sống nhờ cậy và tuỳ thuộc của Môn Đồ vào Chúa như thể nào? (cc. 913) 2.2.1. Câu 9. Chúa Jesus dạy Môn Đồ, “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” có nghĩa quan trọng gì? Chúa Jesus là Con một của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:14, 18; 3:16, 18) Sau phục sinh, Chúa Jesus phán với Ma-ri trong Giăng 20:17 bày tỏ đặc quyền của Môn Đồ và tầm quan trọng qua cách xưng hô trong sự cầu nguyện như thể nào?
  2.2.2. Danh Cha được thánh có nghĩa gì?
    2.2.3. Câu 10. Ý Cha được nên, ở đất như trời có nghĩa gì! Cả 3 điều – lạy Cha, Danh Cha, và ý Cha – bày tỏ sự quan tâm và tầm quan trọng như thể nào với Đức Chúa Trời?

2.3. Những “nhu cầu” của Môn Đồ được Chúa Jesus dạy dỗ như thể nào? Xin xem Ma-thi-ơ 6:11-13. 2.3.1. Nhu cầu vật thể – sự tiếp trợ của Chúa – Ma-thi-ơ 6:31-34
  2.3.2. Nhu cầu tình cảm – quan hệ tình cảm –
  2.3.3. Nhu cầu thuộc linh – sự bảo vệ thuộc linh –

2.4. Chúa Jesus bày tỏ một nguyên tắc cầu nguyện đòi hỏi Môn Đồ Chúa Jesus phải có như thể nào từ câu 14-15? Tại sao sự thánh khiết là điều kiện “ắt có và đủ” cho sự cầu nguyện?

3. Kết Luận. Môn Đồ của Chúa Jesus có thể đến trước ngôi thi ân của Đức Chúa Trời để thưa chuyện với Đức Chúa Cha dựa trên: (1) sự thành thật, (2) sự thánh khiết, và (3) có lòng quan tâm đến: (a) đặc ân được phép đến với Ngài trong sự cầu nguyên, (b) Danh Chúa, và (c) ý muốn tuyệt đối của Ngài. Nguyện xin Chúa nâng cấp kiến thức cầu nguyện và kinh nghiệm sự cầu nguyện trong nếp sống tin kính của Môn Đồ Chúa Jesus càng ngày càng hơn.