Bài Học Kinh Thánh # 7 SỐNG CHÂN THẬT Ma-thi-ơ 6:1-6, 16-18 

1. Giới Thiệu. Cảm tạ Chúa Jesus vì Ngài biết Môn Đồ của Ngài từ bên trong ra bên ngoài. Chúa không chỉ biết điều Môn Đồ Ngài làm, nhưng Chúa còn biết lý do họ làm nữa. Chỉ có Con Đức Chúa Trời ở trong thân xác loài người thấy trước những nhu cầu để dạy dỗ trong bài giảng của Ngài. Chỉ có Đấng Tạo Hoá mới biết vật tạo dựng của Ngài – và Chúa muốn cảnh cáo Môn Đồ của Ngài về hành động thánh thiện đúng đắn trước loài người – trong khi chứa chấp những động cơ thúc đẩy tội lỗi sai trật trước Đức Chúa Trời. Chúa Jesus bắt đầu Sứ Điệp của Ngài thiết lập căn bản sự công bình là món quà tặng của ân sủng Đức Chúa Trời. (5:6) Và Chúa Jesus kêu gọi Môn Đồ của Ngài tiếp tục sống nếp sống công bình thực nghiệm ở một tiêu chuẩn cao hơn của thế gian. (5:20)

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Vì sao Môn Đồ của Chúa Jesus không làm những hành động công bình để người khác thấy? (c. 1) Điều nầy có mâu thuẩn với dạy dỗ của Chúa Jesus trong 5:16 không? Xin giải thích trả lời của Quý vị.

2.2. Thể nào Môn Đồ của Chúa Jesus có thể làm những việc bố thí bằng những động cơ thúc đẩy công bình trước Đức Chúa Trời? (cc. 2-4) Xin đối chiếu với Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:11; Thi Thiên 41:13; 1 Giăng 3:18; Ma-thi-ơ 10:42; 25:34-40; và 2 Cô-rinh-tô 8:5.

2.3. Dạy dỗ của Chúa Jesus từ câu 5-6 có ngăn cấm sự cầu nguyện của Môn Đồ Chúa Jesus ngày nay trong Hội Thánh hay không? Đối tượng sự cầu nguyện của Môn Đồ Chúa Jesus là ai? Lý do Chúa Jesus dạy Môn Đồ của Ngài không cầu nguyện để cho người khác thấy? Vì sao Chúa Jesus dạy Môn Đồ của Ngài “vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyên Cha ngươi?”

2.4. Theo Quý vị kiêng ăn có nghĩa gì? (c. 16) Xin đối chiếu với những phân đoạn Kinh Thánh: Các Quan Xét 20:26; Nê-hê-mi 9:1; Đa-ni-ên 9:3; Giô-ên 2:12, 15; Giô-na 3:5; Công Vụ 9:9; 1 Cô-rinh-tô 9:26-27. Như vậy cứu cánh của sự kiêng ăn là gì?

2.5. Chúa Jesus cảnh cáo cách Môn Đồ không nên kiêng ăn như thể nào trong câu 16? Và Chúa dạy Môn Đồ của Ngài kiêng ăn như thể nào? (cc. 17-18) Xin đối chiếu thêm Ma-thi-ơ 23:27-28 và 1 Sa-muên 16:17

3. Kết Luận. Điều gì khiến cho sự bố thí, cầu nguyện, và kiêng ăn của Môn Đồ Chúa Jesus không hiệu quả? Chỉ có một điều duy nhất đó là tội lỗi! Thái độ tội lỗi hoặc động cơ thúc đẩy tội lỗi ngăn cản sự cầu nguyện của Môn Đồ Chúa. Thi Thiên 66:18, “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp Môn Đồ của Chúa Jesus áp dụng Lời dạy của Chúa Jesus vào trong nếp sống hằng ngày: bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn để những phương tiện nầy đưa Môn Đồ đến gần với chính Chúa Jesus Christ hơn. Amen!