Bài Học Kinh Thánh # 6

SỐNG YÊU THƯƠNG Ma-thi-ơ 5:38-48

1. Giới Thiệu. Đến gần Chúa Jesus hơn và càng được biến hoá trở nên giống Chúa Jesus chừng nào thông thường sẽ thách thức hệ thống “niềm tin” và hệ thống giá trị cũ lâu đời của một Môn Đồ chừng đó. Bài Giảng Trên Núi Chúa Jesus miêu tả cho Môn Đồ ý nghĩa thật những điều răn và giới mạng của Ngài. Đồng thời Chúa kêu gọi Môn Đồ vâng theo tinh thần thật của những điều răn đó đến một tiêu chuẩn công bình cao hơn tiêu chuẩn của người thế gian. (5:20) Một tiêu chuẩn rất mâu thuẩn với thiên hướng xác thịt của con người. Chúa Jesus sẵn sàng từ bỏ những quyền lợi cá nhân và đặc quyền của Ngài để bày tỏ tình yêu không điều kiện cho chúng ta.

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Sứ Đồ Phao-lô và Phi-e-rơ bày tỏ tấm gương từ bỏ quyền lợi và đặc quyền của Chúa Jesus qua những phân đoạn Kinh Thánh Phi-líp 2:5-11; và 1 Phi-e-rơ 2:21-24 như thể nào? Xin đối chiếu với: Mathi-ơ 26:53, 57; Giăng 18:3-6 và 22-23; Mác 14:61; Ma-thi-ơ 27:35 và Lu-ca 23:34.

2.2. Chúa Jesus bày tỏ công lý của luật pháp sẽ bị bỏ qua vì tính công bằng hợp tình và hợp lý mù quáng như thể nào trong câu 38 một khi áp dụng “luật pháp theo cách cũ của văn tự?” (Rô-ma 7:6) Xin đối chiếu với Sáng Thế Ký 4:15, 23, 24.

2.3. Chúa Jesus minh hoạ cách một Môn Đồ Chúa Jesus khiêm cung (5:5) bỏ tất cả những đòi hỏi hoặc thỉnh cầu cho quyền lợi cá nhân cụ thể như thể nào từ câu 39-42?

• Câu 39. Quyền tôn trọng cá nhân – Giăng 18:22-23; Công Vụ 23:3.

• Câu 40. Quyền được luật pháp bảo vệ – Xuất Ê-díp-tô 22:26-27. Xin để ý chữ “muốn.”

• Câu 41. Quyền tự do cá nhân – Mác 15:21

• Câu 42. Quyền sở hữu cá nhân – Xin để ý chữ “xin.”

2.4. Làm thể nào Môn Đồ Chúa Jesus có thể giữ mạng lệnh: “hãy yêu kẻ thù nghịch?” Ai là “kẻ thù nghịch” của Môn Đồ Chúa Jesus? Chúa Jesus bày tỏ “kẻ thù nghịch” của Môn Đồ là điều gì được Chúa bày tỏ trong câu 11?

2.5. Làm thể nào Môn Đồ của Chúa Jesus có thể “yêu” kẻ thù nghịch – là điều loài người không có năng quyền để làm trong xác thịt loài người được? Chữ “yêu” nầy là tình yêu agape của Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời ban cho bởi Đức Thánh Linh.                                                   (Rô-ma 5:5 và 2 Cô-rinh-tô 5:14-15)

2.6. Chúa Jesus mạc khải lý do khiến Môn Đồ của Chúa Jesus phải sống theo mạng lệnh Ngài đã truyền như thể nào? (cc. 45-48) Có phải một người trở nên Môn Đồ Chúa Jesus vì “yêu” kẻ thù của họ chăng? (Giăng 1:12-13) Xin đối chiếu trả lời với câu 46-47.

3. Kết Luận. Lời của Chúa Jesus buộc Môn Đồ của Ngài nhận thức ý nghĩa của sự vác thập giá và đi theo Ngài. (Ma-thi-ơ 10:38-39) Thập giá là một dụng cụ của sự chết; và thật nhục nhã để chết trên thập tự giá. Điều nầy có nghĩa là tôi vẫn còn sống để tiếp tục vác thập giá theo Chúa Jesus hằng ngày – nhưng tất cả quyền lợi và đặc quyền của một Môn Đồ Chúa Jesus phải được từ bỏ hằng ngày. Thêm nữa, một Môn Đồ của Chúa Jesus không thai nghén ý tưởng của sự trả thù! (Rô-ma 12:19-21) Vác thập tự gía mỗi ngày sẽ giúp Môn Đồ của Chúa Jesus cách thực tế trưởng thành trong sự khiêm nhường và tình yêu thương chỉ bời năng quyền của Đức Thánh Linh! Amen!