Bài Học Kinh Thánh # 5

SỐNG THUỶ CHUNG Ma-thi-ơ 5:31-37

1. Giới Thiệu.

Sống thuỷ chung có nghĩa gì? Sống thuỷ chung cho điều gì? Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất dễ gây tranh luận – một phân đoạn Kinh Thánh giới thiệu chúng ta sự giảng dạy của Chúa Jesus liên quan vấn đề ly dị và kết hôn lại. Đề tài ly dị và kết hôn lại không nhiều thì ít có ảnh hưởng trên mỗi chúng ta – dù trực tiếp hoặc gián tiếp. Kinh Thánh khải thị: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8) Loài người hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của Chúa Jesus. Chúng ta nổi loạn nghịch với Chúa Jesus. Tuy nhiên, tình yêu bao la của Chúa Jesus đã mua chúng ta cho chính Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Jesus trên thập giá. “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:27-29) Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín và yêu thương ký thác.

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1 Tại sao Chúa Jesus mạc khải Môn Đồ của Ngài cần phải bác bỏ sự hiểu biết sai trật của nhiều người – các thầy thông giáo, người Pha-ra-si, v.v. – được mạc khải trong câu 31, cụ thể, chỉ cần một ly dị hợp pháp thì sự ly dị đó có thẩm quyền để đập vỡ giao ước hôn nhân?                                  Xin xem thêm Ma-thi-ơ 19:3-9.

2.2. Tại sao Chúa Jesus mạc khải Môn Đồ của Ngài phải khẳng định chân lý hôn nhân bày tỏ trong câu 32; nghĩa là giao ước hôn nhân không thể bị phá huỷ – không thể bị huỷ phá ngay cả bằng ly dị.

2.3. Mô hình cho hôn nhân thuỷ chung của Môn Đồ Chúa Jesus phải đi theo – Môn Đồ của Chúa Jesus (1) tôn trọng và (2) bảo vệ giao ước hôn nhân của họ? (Ê-phê-sô 5:22-28)

2.4. Chúng ta suy nghĩ như thể nào khi Chúa Jesus bày tỏ sự suy nghĩ sai trật đó là chỉ có một số lời thề chúng ta bị ràng buộc – chứ không phải tất cả? (Ma-thi-ơ 5:33)

2.5. Tại sao Chúa Jesus sửa sai suy nghĩ câu 33 bằng cách dạy Môn Đồ đừng thề? (Ma-thi-ơ 5:34-36)

2.6. Chúa Jesus bày tỏ tiêu chuẩn thuỷ chung của lời nói bằng cách luôn luôn chân thật với lời nói như thể nào trong Ma-thi-ơ 5:37?

3. Kết Luận. Chúa Jesus kêu gọi Môn Đồ của Ngài đến với điều cao trọng hơn chữ nghĩa của luật pháp. Chúa Jesus không dạy Môn Đồ khi nào họ có thể ly dị, hoặc không thể ly dị. Nhưng đúng hơn, Chúa Jesus kêu gọi Môn Đồ – trong mối liên hệ với người phối ngẫu, noi theo gương tình yêu ký thác và giao ước của Đức Chúa Trời cho họ. Chúa Jesus kêu gọi Môn Đồ của Ngài (1) tôn trọng và (2) bảo vệ giao ước thiêng liêng của hôn nhân. Là một Môn Đồ của Chúa Jesus chúng ta nói giữ lời trong tất cả mọi lãnh vực cuộc sống.