Bài Học Kinh Thánh # 4

SỐNG GIỮ MÌNH KHỎI PHẠM TỘI Ma-thi-ơ 5:21-30

1. Giới Thiệu.

Chúa Jesus dạy cho những người là Môn Đồ Ngài, đối với luật pháp, sự công bình của họ phải “trổi hơn” sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ra-si. (5:20) Các Môn Đồ có lẽ nghĩ rằng không ai có thể giữ luật pháp hơn các thầy tế lễ và người Pha-ra-si! Tuy nhiên điều nầy họ đã hiểu lầm ý nghĩa làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Các thầy thông giáo và người Pha-ra-si đã làm hạ giảm sự vâng lời luật pháp Đức Chúa Trời trở thành một vấn đề hời hợt, nông cạn chỉ là sự làm theo “chữ” bên ngoài của luật pháp. Ma-thi-ơ 5:21-30 Chúa Jesus dạy sự vâng lời chân thật phải có ý nghĩa của một sự rung cảm sâu xa trong tấm lòng để làm theo mục đích thiết thực của luật pháp. Chúa Jesus minh hoạ sự khác biệt giữa: (1) sự làm theo bên ngoài “chữ” của luật pháp; và (2) sự vâng lời chân thật trong “thần linh” của luật pháp – là điều phản ảnh đặc điểm Môn Đồ Ngài. (2 Cô-rinh-tô 3:6)

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Theo Quý vị phạm tội “giết người trong lòng” có nghĩa gì? Môn Đồ Chúa Jesus có dễ dàng phạm tội “giết người trong lòng” không? Xin đọc Ma-thi-ơ 5:21-22 và so sánh với Ê-phê-sô 4:26-27; 1 Giăng 3:13-15.

2.2. Làm thể nào để ăn năn những hành động “giết người trong lòng?” Xin đọc Ma-thi-ơ 5:23-26. Một Môn Đồ Chúa Jesus có thể vừa thờ phượng Chúa đồng thời vẫn còn phạm tội “giết người trong lòng” không? Xin giải thích trả lời của Quý vị.

2.3. Tại sao Chúa Jesus mạc khải, Ma-thi-ơ 5:27-28, tội tà dâm là điều bắt đầu từ tấm lòng chứ không phải từ hoàn cảnh? Tội tà dâm, theo mạc khải của Chúa, có giới hạn một giới tính nào không? (Ma-thi-ơ 5:32) Xin giải thích câu trả lời.

2.4. Tại sao sự ngoan cố dai dẳng của tội tà dâm làm hại linh hồn mình? (Ma-thi-ơ 5:29-30) Xin xem thêm 1 Cô-rinh-tô 6:9-10.

2.5. Tại sao ăn năn tội tà dâm đòi hỏi những biện pháp mạnh mẽ quyết liệt? (Ma-thi-ơ 5:29-30) Xin xem thêm Rô-ma 8:12-13; 1 Cô-rinh-tô 6:18; Ê-phê-sô 5:3-4; Cô-lô-se 3:5-7. Biện pháp mạnh mẽ quyết liệt chống trả tội tà dâm được ký thuật như thể nào trong Sáng Thế Ký 39?

3. Kết Luận. Chúa Jesus kêu gọi Môn Đồ của Ngài ăn năn tất cả hình thức của tội giết người xảy ra trong tấm lòng – dù là phạm tội tà dâm bằng hành động, hoặc phạm tội tà dâm trong tấm lòng. Đồng thời Chúa Jesus dạy Môn Đồ của Ngài hoà thuận với người “anh em có điều gì nghịch cùng mình” – trước khi dâng của lễ tại bàn thờ! Chúa Jesus còn dạy Môn Đồ hãy ăn năn, ăn năn từ tấm lòng, tất cả những hình thức của tội tà dâm / dâm dục.