Bài Học Kinh Thánh # 3

SỐNG VÂNG LỜI CHÚA Ma-thi-ơ 5:17-20

1. Giới Thiệu.

Chúa Jesus đến thế gian không phải để “phá” hoặc “triệt tiêu,” hoặc “huỷ bỏ” Luật Pháp của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa Jesus không đến thể gian để bắt đầu một sự kiện mới căn bản. Nhưng Chúa Jesus tuyên bố: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (5:17) Sự khẳng định nầy chỉ có Đức Chúa Trời trong thân xác loài người mới có thể tuyên bố – và thật sự giữ được trọn vẹn! Chúng ta đang sống trong một thời đại Luật Pháp của Đức Chúa Trời không được yêu thích hoặc tôn trọng. Và cũng có nhiều người ngày nay tuyên bố niềm tin trong Chúa Jesus Christ, nhưng cũng tin Luật Pháp Đức Chúa Trời là điều phải được để qua một bên. Có phải luật pháp không còn hiệu lực cho người tin Chúa đứng trước Đức Chúa Trời trên căn bản của ân sủng qua Chúa Jesus Christ không? Có phải Chúa Jesus đến để ban tự do cho Môn Đồ Chúa khỏi bất cứ những bổn phận với Luật Pháp Đức Chúa Trời?

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Lời Chúa so sánh điều gì về tính vĩnh cữu của Kinh Thánh với trời và đất? Giô-suê 21:45, 23:14; Lu-ca 16:17, 21:33. Có thể nào một Môn Đồ chân thật của Chúa Jesus có một quan điểm thấp hơn về thẩm quyền kỳ diệu của Kinh Thánh hơn Chúa Jesus có không? (c. 17, 18)

2.2. Chính Chúa Jesus xác nhận thẩm quyền vĩnh viễn của Lời Đức Chúa Trời. (c. 17) Và sau đó, Chúa Jesus chỉnh sửa suy nghĩ sai trật của những người tưởng rằng Chúa đến để phá bỏ luật pháp. (c. 21) Điều nầy có hàm ý gì về quan điểm của Chúa Jesus đối với Lời Kinh Thánh?

2.3. Chúa Jesus vâng lời và làm trọn luật pháp khi Chúa tiếp nhận Thánh Lễ Báp Têm. (3:15) Và nếu Môn Đồ của Chúa có ý định giải cứu Ngài khỏi những người phản bội trong vườn Ghết-sê-ma-nê, chắc chắn Chúa Jesus sẽ không đồng ý. (Ma-thi-ơ 26:54) Tại sao? Xin đọc Giăng 5:39, 46; Luke 24:25-27, 44.

2.4. Chúa Jesus bày tỏ điều gì từ câu 19-20 mối quan hệ của Môn Đồ Ngài với Luật Pháp của Đức Chúa Trời? Có điều gì khác biệt giữa sự vâng lời của các thầy thông giáo, thầy tế lễ, và người Pha-ra-si với sự vâng lời của một Môn Đồ của Chúa Jesus? Xin đọc Ma-thi-ơ 6:1-8, 16-18.

2.5. Tại sao sự vâng lời của Môn Đồ đòi hỏi từ tấm lòng chứ không phải chỉ hình thức tôn giáo? Xin đọc Ma-thi-ơ 5:21-42; Ma-thi-ơ 22:37-39; Rô-ma 13:8; và Ê-xê-chiên 36:25-27.

3. Kết Luận. Chúa Jesus đã làm trọn luật pháp cách hoàn toàn. Ngài làm trọn bằng cách vâng lời luật pháp. Chúa Jesus làm trọn luật pháp bằng cách hoàn thành điều Kinh Thánh hứa. Và Chúa sẽ chứng kiến trời đất sẽ qua đi, nhưng luật pháp Đức Chúa Trời còn tồn tại vĩnh viễn. Một trong những phẩm tính của một Môn Đồ Chúa Jesus đó là họ có một tấm lòng được biến đổi cho luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ yêu luật pháp của Đức Chúa Trời cũng giống như Đấng Cứu Rỗi của họ yêu mến luật pháp Đức Chúa Trời; và tìm cách tôn trọng luật pháp như Chúa Jesus tôn trọng luật pháp. Môn Đồ của Chúa Jesus được ban cho sức bởi Đấng Christ ở trong lòng giữ luật pháp từ tấm lòng. Luật thánh khiết của Đức Chúa Trời chúng ta sống động đời đời. Điều nầy đưa chúng ta trở lại với Tám Phước Lành! “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”