Bài Học Kinh Thánh # 1

CHÂN DUNG MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS Ma-thi-ơ 5:1-12 

1. Giới Thiệu. Ai là môn đồ của Chúa Jesus? Làm thể nào để trở nên một Môn Đồ của Chúa Jesus? Chúa Jesus giảng Sứ Điệp Trên Núi cho một nhóm người ký thác đi theo Ngài. Bài Giảng Trên Núi (Mathi-ơ 5-7) dành cho những cá nhân – chứ không phải cho đoàn dân đông – muốn đi theo Chúa, muốn nghe Chúa, và muốn học từ Chúa để trở nên Môn Đồ của Ngài. (Ma-thi-ơ 5:1) Mở đầu Bài Giảng Trên Núi Chúa Jesus bày tỏ Tám Phước Lành đòi hỏi cần phải có để trở nên một Môn Đồ.

2. Bài Học Kinh Thánh. “Lòng khó khăn,” hoặc “than khóc,” hoặc “đói khát,” hoặc “chịu bách hại” là phước lành chăng? Rõ ràng Tám Phước Lành của Chúa Jesus không dành cho người thế gian hoặc người có tấm lòng thuộc về thế gian.

2.1. Tại sao điều đầu tiên và trước hết một Môn Đồ của Chúa Jesus phải nhìn nhận tình trạng khánh tận thuộc linh của mình? (c. 3) [Xin dùng bản Kinh Thánh NKJV để đối chiếu]

2.2. Tại sao bằng chứng của sự nhìn nhận tình trạng khánh tận thuộc linh chân thật chắc chắn sẽ dẫn đến sự “than khóc” như điều Chúa bày tỏ trong câu 4? Sự than khóc nầy khác với sự than khóc của: tang chế, thiệt hại, bệnh tật, không may mắn, v.v., như thể nào? Tại sao Chúa Jesus đòi hỏi sự than khóc nầy?

2.3. Tại sao Chúa Jesus bày tỏ Môn Đồ Chúa Jesus phải có lòng “nhu mì” (c. 5)? Sự “nhu mì” nầy đến từ kết quả đánh giá tình trạng khánh tận thuộc linh và con người thật dựa trên bày tỏ của câu 3 và 4 như thế nào?

2.4. Tại sao 3 phước hạnh tuần tự trước đây dẫn đến phước hạnh thứ tư nầy? (c. 6) Tại sao Môn Đồ của Chúa Jesus phải được sự đổ đầy “sự công bình” của Ngài? Xin xem thêm sự đổ đầy chính sự sống của Đấng Christ trong Rô-ma 1:11, Ê-phê-sô 4:29, và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8 – impart. Tại sao một người nếu không được Chúa Jesus đổ đầy sự sống của chính Ngài, thì không thể nào là một Môn Đồ của Chúa được?

2.5. Chúng ta có thể nói nôm na 4 phước lành đầu tiên là “sự xưng công bình” của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ để Môn Đồ Chúa nhận được sự sống của chính Ngài. 4 phước lành cuối có thể nói là tiến trình của “sự thánh hoá” trong đời sống một Môn Đồ của Chúa Jesus. Tại sao Môn Đồ chân thật của Chúa Jesus phải là người “hay thương xót?” Họ thương xót ai? Và thương xót điều gì? (c. 7)

2.6. Làm thể nào để có “lòng trong sạch?” (c. 8) Xin giải thích Chúa Jesus đổ đầy sự sống của Ngài trong đời sống của một Môn Đồ Chúa Jesus phải là động cơ thúc đẩy Môn Đồ ký thác và cậy ơn Chúa để sống một nếp sống càng ngày càng thánh khiết hơn? (5:20)

2.7. Đây là phước lành bị hiểu lầm nhiều nhất trong Tám Phước Lành. Như thể nào là người “làm cho người hoà thuận?” (c. 9) Làm hoà thuận giữa con người với ai? Liên hệ giữa phước lành thứ năm và phước lành nầy như thể nào? Xin đọc thêm 2 Cô-rinh-tô 5:16-21. Tại sao Tôi Con Chúa ngày nay lầm tưởng “chức vụ giảng hoà” chỉ dành cho Mục Sư, Truyền Đạo, hoặc những người có “chức vụ” trong giáo hội?

2.8. Tại sao một Môn Đồ đi theo Chúa Jesus sẽ bị bách hại? (c. 10) Xin đọc 2 Ti-mô-thê 3:12 và 13; 1 Phi-e-rơ 4:12-14; và 16-19. Amen!

3. Kết Luận. Môn Đồ của Chúa Jesus là người: (1) nhìn nhận tội lỗi mình, (2) ăn năn tội và tan vỡ, (3) khiêm cung hạ mình trước Chúa, (4) bởi đức tin tiếp nhận sự sống của Chúa Jesus, (5) thương xót người lạc mất ở chung quanh, (6) đắc thắng tội lỗi, (7) đem người chưa biết Chúa hoà thuận lại với Đức Chúa Trời, và (8) sống kết quả trong mọi hoàn cảnh – vững tin nơi Lời Chúa hứa trong Tám Phước Lành!