Cựu Ước

 

Sng-thế-k

Xuất--dp-t K

L-vi K

Dn-Số K

Phục-truyền-luật-lệ K

Gi-su

Cc Quan Xt

Ru-tơ

I Sa-mu-n

II Sa-mu-n

I Cc Vua

II Cc Vua

I Sử k

II Sử k

E-xơ-ra

N-h-mi

-xơ-t

Gip

Thi-thin

Chm-ngn

Truyền-đạo

Nh-ca

-sai

Gi-r-mi

Ca thương

-x-chi-n

a-ni-n

-s

Gi-n

A-mốt

p-đia

Gi-na

Mi-ch

Na-hum

Ha-ba-cc

S-ph-ni

A-gh

Xa-cha-ri

Ma-la-chi

 

 

Tn Ước

 

Ma-thi-ơ

Mc

Lu-ca

Giăng

Cng-vụ cc Sứ-đồ

R-ma

I C-rinh-t

II C-rinh-t

Ga-la-ti

-ph-s

Phi-lp

C-l-se

I T-sa-l-ni-ca

II T-sa-l-ni-ca

I Ti-m-th

II Ti-m-th

Tt

Phi-l-mn

H-bơ-rơ

Gia-cơ

I Phi-e-rơ

II Phi-e-rơ

I Giăng

II Giăng

III Giăng

Giu-đe

Khải-Huyền