Truyền Giáo

Các Giáo Sĩ

1. Bắc Việt Nam
Mục Sư Nguyễn Thành An
Giám Đốc CAMA Services / Việt Nam
Địa chỉ gởi thư:
28/2 Pradipat Road, Soi 13
Bangkok 10400, Thailand
Email: vn-cama@fpt.vn /anguyen2@gmail.com

Thư Truyền Giáo Mục Sư Nguyễn Thành An

2. Đài Loan
Mục Sư Đặng Chính
655 Yunlin County
Yuanchang Township
Yuannan Rd. #165
Taiwan
886-5-788-7437
Email: talktochinh@hotmail.com
Website: http://www.gotaiwan.wordpress.com

3. Cam Bốt
Mục Sư Don Nguyễn
Facebook:DonandTabithaNguyen
E-mail: don.nguyen@worldteam.org
Skype Name: tabithadon
* Mailing Address: P.O. Box 2450 Phnom Penh 3, Cambodia
* Mobile phone: from US/Canada dial 011-855-92-822901

Truyền Giáo: MS. Phan Biên

Truyền Giáo: Nguyễn Thiện Mỹ

Giáo Sĩ Ông Bà Rick and Drummond