PHẦN 20 – TĨNH NGUYỆN 2018

Câu 2
[gởi cho]
Các anh em
trong Đấng Christ
[nguyền xin]
ân điển anh em [được]

bình an
ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta
————————————————————–
“Trong Đấng Christ” nghĩa là gì? Trước hết “trong Đấng Christ” bày tỏ 2 thực tại tương phản rõ ràng: “trong Đấng Christ” với “ngoài Đấng Christ.” Về phương diện ngữ pháp chữ “trong” – hoặc trường hợp Việt ngữ “ở trong” – là một giới từ. Theo định nghĩa, “trong” bày tỏ: (1) không gian, (2) thời gian, (3) một quan hệ, hoặc một phương tiện, (4) và những cách dùng đặc biệt khác.
Như thế nào là “trong Đấng Christ?” Và như thể nào là “ngoài Đấng Christ?”
Trong Đấng Christ. Có 2 câu Kinh Thánh Tân Ước rất quen thuộc bày tỏ những phần định nghĩa của chữ “trong.

Cụ thể, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Và “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ.” (Rô-ma 8:1)

Ngoài Đấng Christ. Kinh Thánh Việt ngữ bày tỏ người ở “ngoài Đấng Christ” là “người ngoại.”
Cụ thể, “Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại.” (Cô-lô-se 4:5a) Và “ . . . hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:12)
Tại sao Kinh Thánh “phân chia” người “ngoài Đấng Christ,” và người “trong Đấng Christ?”
Mọi người vào thế gian bằng sự sanh tự nhiên “trong A-đam,” mọi người là phần sáng tạo cũ; và vì hậu quả tội lỗi Kinh Thánh mạc khải “mọi người đều chết!” Kinh Thánh mạc khải loài người nhờ tiếp nhận Chúa Jesus Christ được ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, (Giăng 1:12); được sanh lần thứ hai – như bày tỏ trong Giăng 3 – trở nên một thành viên trong Gia Đình Đức Chúa Trời.
1 Cô-rinh-tô 15:22 mạc khải điều mầu nhiệm nầy như sau: “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.”

Nhờ niềm tin chân thật nơi Chúa Jesus một người trở nên con cái Đức Chúa Trời, (Giăng 1:12) và nhờ sự sanh lại (Giăng 3) khiến một người trở nên một sáng tạo mới, theo bày tỏ của 1 Côrinh-tô 5:17.

Xin theo dõi tiếp lần tới . . .

PHẦN 19 – TĨNH NGUYỆN 2018

Xin mời Quý vị chúng ta suy nghĩ về “người thánh” trong bối cảnh tổng quát của chương trình cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời một lần nữa. Có thể nào một Cơ-Đốc-Nhân cố ý phạm tội? Làm thể nào chúng ta phạm tội nếu chúng ta “được cứu khỏi tội?” (Rô-ma 6:1) Câu hỏi thực tế về kinh nghiệm sống đạo của người tin Chúa đó là: “sự cứu rỗi thật sự có nghĩa gì nếu tôi vẫn phạm tội?” Làm thể nào giải thích khi Cơ-Đốc-Nhân nầy, hoặc Cơ-Đốc-Nhân kia phạm tội? Họ có thật sự được cứu không? Có thể Cơ-Đốc-Nhân đạt đến một trạng thái “vô nhiễm” tội trong đời nầy không? Kinh thánh giảng dạy như thể nào về những câu hỏi trên? Những câu hỏi kể trên gây lộn xộn, mơ hồ, và rối rắm tâm trí của nhiều người tin Chúa; và lường gạt cũng khá nhiều người. Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng những khái niệm căn bản giữa (1) xưng công bình, (2) tiến trình nên thánh, và (3) sự vinh hiển của Cơ-Đốc-Nhân. Những dị giáo và giảng dạy sai lầm có căn nguyên từ sự thiếu hiểu biết, hoặc phân biệt sai trật những khía cạnh của sự cứu rỗi. Hiểu rõ tính độc đáo giữa (1) xưng công bình, (2) tiến trình nên thánh, và (3) sự vinh hiển của Cơ-Đốc-Nhân bày tỏ sự cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời mang tính chất (1) quá khứ, (2) hiện tại, và (3) tương lai, cũng như hành động cách có quyền trên cả 3 lãnh vực “tâm linh,” “linh hồn,” và “thể xác.” Thật, “ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi?” (Thi Thiên 113:5a) “Hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp nầy, chẳng có một thần nào giống như Chúa.” (1 Các Vua 8:23b) Tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Cơ-Đốc-Nhân ngày nay Lời Chúa được lưu trữ trong Kinh Thánh. 2 Cô-rinh-tô 1:10 bày tỏ chắc chắn: “Ấy chính Ngài đã cứu [quá khứ] chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu [hiện tại và tiếp diễn] chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu [tương lai] chúng tôi nữa.” Sứ Đồ Phi-e-rơ bày tỏ rõ ràng sự cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong 1 Phi-e-rơ 1:3-9. (1) Xưng công bình – loài người được cứu khỏi án phạt của tội lỗi. Câu 3, “Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống.” Đây là sự cứu rỗi tâm linh. (2) Tiến trình nên thánh – loài người được cứu khỏi quyền phép của tội lỗi. Câu 9, “nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” Đây là sự cứu rỗi linh hồn. (3) Sự vinh hiển của Cơ-Đốc-Nhân – loài người được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Câu 5, “Kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong thời sau rốt!” Đây là sự cứu rỗi thể xác.

Xin tóm tắt cụ thể như sau.
Xưng Công Bình Tiến Trình Nên Thánh Sự Vinh Hiển
Sự cứu rỗi khỏi án phạt tội lỗi Sự cứu rỗi khỏi quyền phép tội Sự cứu rỗi khỏi sự hiện diện
của tội lỗi
Quá khứ Tiếp diễn Tương lai
Kể” từ bên ngoài; Chúa Truyền” từ bên trong; Đức Chú Trời làm cho
Jesus Christ Đức Thánh Linh Cơ- Đốc-Nhân

Đức Chúa Trời hành động Đức Chúa Trời hành động Đức Chúa Trời hành động cho con người trong con người đến con người

Xin theo dõi tiếp lần tới . . .