Dâng Hiến

Mọi đóng góp cho việc điều hành của Đoàn Nam Giới xin ghi:
Vietnamese Alliance Men (VAM); gửi về Thủ Quỹ Đoàn:

Mục Sư: Nguyễn Khắc Phước
14230 Acapulco Rd.
San Leandro, CA 94577.
Cell: (510) 388-3338.
revpeternguyen2013@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý vị!