Ban Chấp Hành Đoàn Nam Giới

Đoàn hiện nay có chín vùng trên nước Hoa Kỳ. Mỗi vùng có một Ủy Viên Vùng, là Nghị Viên của Ban Chấp Hành Đoàn. Riêng Vùng Nam California có hai Nghị Viên.

 

Pastor-Chinh

Mục Sư: Nguyễn Hoàng Chính (Đoàn Trưởng)
Đoàn-Trưởng Đoàn Nam Giới
2430 Gallows Rd.
Dunn-Loring, VA 2207
Cell: (818) 633-9838
revnguyenchinh@gmail.com

 

Pastor-Tuan

Mục Sư: Nguyển Hoàng Tuấn (Đoàn Phó)
Đoàn-Phó Đoàn Nam Giới
2334 W. Ramm Dr.
Anaheim, CA 92804
Cell: (310) 619-9162
tuanhoangnguyen@yahoo.com

 

Mục Sư: Trương Văn Bồn (Thư Ký)
Thư-Ký Đoàn Nam Giới
3869 S. Angler Dr.
Gilbert, AZ 85297.
Phone: (480) 820-1211
doanngocthach@yahoo.com

 

Pastor-Phuoc

Mục Sư: Nguyễn Khắc Phước (Thủ Quỹ)
Thủ-Quỹ Đoàn Nam Giới
14230 Acapulco Rd.
San Leandro, CA 94577.
Cell: (510) 388-3338
revpeternguyen2013@gmail.com