Những Bài Giảng Trên Núi-bài 2

Bài Học Kinh Thánh # 2

SỐNG ẢNH HƯỞNG Ma-thi-ơ 5:13-16

1. Giới Thiệu. Chúa Jesus đã phác hoạ chân dung một Môn Đồ của Ngài. Chúa Jesus mạc khải một Môn Đồ chân thật là người sống theo khuôn mẫu được miêu tả qua Tám Phước Lành – ở trong mối quan hệ với Chúa Jesus. Những người có nếp sống theo mẫu mực của Chúa chắc chắn sẽ được phước! Bây giờ, Ma-thi-ơ 5:13-16, Chúa Jesus miêu tả người sống theo tiêu chuẩn Tám Phước Lành – sẽ có ảnh hưởng thuộc linh qua mối quan hệ của họ với thế gian nầy. Chúa cứu chúng ta bởi đức tin – nhưng Ngài không bỏ lờ thế gian – và Chúa cứu chúng ta khiến chúng ta trở nên tác nhân thiêng liêng là điều thế gian rất cần. Và khi Chúa Jesus về trời – Ngài để Môn Đồ ở lại trong thế gian để họ là những tác nhân thiêng liêng được đổ đầy sự sống của Ngài – khiến Môn Đồ là “muối” trong thế gian băng hoại; và là “ánh sáng” trong thế giới tội lỗi tối tăm. Sự hiện hữu của Hội Thánh trong thế gian là món quà ân sủng thương xót của Đức Chúa Trời cho thế gian; bởi vì Hội Thánh là “muối” duy nhất Chúa Jesus cung cấp cho sự băng hoại đạo đức; và là “ánh sáng” duy nhất cho sự tối tăm thuộc linh của thế gian. Thật là một đặc ân lớn! Thật là trách nhiệm lớn!

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Khi Chúa Jesus phán với các Môn Đồ: “các ngươi là muối của đất,” (c. 13) điều nầy bày tỏ điều gì về: (a) hiện trạng của thế gian và (b) phẩm tính của Môn Đồ Chúa Jesus? Tại sao 2 bản chất nầy không thể “thông đồng” được?

2.2. Xin liệt kê những giá trị vật lý của muối bày tỏ qua những câu Kinh Thánh sau đây: Gióp 6:6; Lê-viký 2:13; Ê-xê-chiên 43:24; Dân Số Ký 18:19; 2 Sử Ký 13:5; Ê-xê-chiên 16:4.

2.3. Có thể nào muối bị mất “vị mặn” của muối ư? Xin suy nghĩ và thảo luận 2 trường hợp khiến muối bị “mất mặn đi.” (a) khi Môn Đồ không còn đói khát sự đầy dẫy của Chúa Jesus trong đời sống, [phước lành thứ tư] và (b) khi Môn Đồ – là muối – không xát, không rưới, không áp dụng, không quan hệ, không tiếp xúc, v.v.. Nói tóm lại, khi một Môn Đồ lãnh đạm, thờ ơ, bàng quang, vị mặn của muối vô dụng!

2.4. Dựa trên tính chất vật lý “muối” khác với “sự sáng” như thể nào?

2.5. Khi Chúa Jesus thi hành chức vụ, Ngài là sự sáng của thế gian. Bây giờ, làm thể nào một Môn Đồ và Hội Thánh Ngài trở nên sự sáng của thế gian? Xin đọc Giăng 8:12; 9:5; 12:35-36. 2.6. Làm thể nào để một Môn Đồ hoặc một Hội Thánh bày tỏ sự sáng của Chúa Jesus trong thế gian nầy? Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 4:6; Giăng 1:4-5; Mác 7:24; Giăng 12:32; 1 Cô-rinh-tô 4:9.

3. Kết Luận. Tạ ơn Chúa, chúng ta không phải – và cũng không thể – tự tạo cho chính chúng ta trở nên “muối,” hoặc “ánh sáng” của thế gian. Một khi chúng ta ở trong Đấng Christ, sự sống của Chúa Jesus đổ đầy vào cuộc sống của Môn Đồ Chúa, thì Môn Đồ Chúa Jesus là “muối”“ánh sáng” của thế gian. Môn Đồ Chúa Jesus giữ “mùi thơm” và tính hiệu quả của muối trong thế gian nầy khi làm theo dạy dỗ của Chúa trong 4 phước lạnh đầu tiên. Môn Đồ sẽ là muối! Là ánh sáng Môn Đồ chiếu sáng và phản ánh sự thánh khiết của Chúa Jesus để mọi người thấy việc lành của Chúa qua Môn Đồ Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều nầy có nghĩa Môn Đồ thực hiện 4 phước lành cuối cùng. Hễ có sự phân hoá đạo đức và sự tối tăm thuộc linh trong thế gian, thì “muối”“ánh sáng” sẽ cần. Và Đức Chúa Jesus Christ đã cung cấp chúng ta là “muối”“ánh sáng” thời điểm hiện tại. Xin ở cùng và thương xót chúng ta!

Những Bài Giảng Trên Núi-bài 3

Bài Học Kinh Thánh # 3

SỐNG VÂNG LỜI CHÚA Ma-thi-ơ 5:17-20

1. Giới Thiệu.

Chúa Jesus đến thế gian không phải để “phá” hoặc “triệt tiêu,” hoặc “huỷ bỏ” Luật Pháp của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa Jesus không đến thể gian để bắt đầu một sự kiện mới căn bản. Nhưng Chúa Jesus tuyên bố: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (5:17) Sự khẳng định nầy chỉ có Đức Chúa Trời trong thân xác loài người mới có thể tuyên bố – và thật sự giữ được trọn vẹn! Chúng ta đang sống trong một thời đại Luật Pháp của Đức Chúa Trời không được yêu thích hoặc tôn trọng. Và cũng có nhiều người ngày nay tuyên bố niềm tin trong Chúa Jesus Christ, nhưng cũng tin Luật Pháp Đức Chúa Trời là điều phải được để qua một bên. Có phải luật pháp không còn hiệu lực cho người tin Chúa đứng trước Đức Chúa Trời trên căn bản của ân sủng qua Chúa Jesus Christ không? Có phải Chúa Jesus đến để ban tự do cho Môn Đồ Chúa khỏi bất cứ những bổn phận với Luật Pháp Đức Chúa Trời?

2. Bài Học Kinh Thánh.

2.1. Lời Chúa so sánh điều gì về tính vĩnh cữu của Kinh Thánh với trời và đất? Giô-suê 21:45, 23:14; Lu-ca 16:17, 21:33. Có thể nào một Môn Đồ chân thật của Chúa Jesus có một quan điểm thấp hơn về thẩm quyền kỳ diệu của Kinh Thánh hơn Chúa Jesus có không? (c. 17, 18)

2.2. Chính Chúa Jesus xác nhận thẩm quyền vĩnh viễn của Lời Đức Chúa Trời. (c. 17) Và sau đó, Chúa Jesus chỉnh sửa suy nghĩ sai trật của những người tưởng rằng Chúa đến để phá bỏ luật pháp. (c. 21) Điều nầy có hàm ý gì về quan điểm của Chúa Jesus đối với Lời Kinh Thánh?

2.3. Chúa Jesus vâng lời và làm trọn luật pháp khi Chúa tiếp nhận Thánh Lễ Báp Têm. (3:15) Và nếu Môn Đồ của Chúa có ý định giải cứu Ngài khỏi những người phản bội trong vườn Ghết-sê-ma-nê, chắc chắn Chúa Jesus sẽ không đồng ý. (Ma-thi-ơ 26:54) Tại sao? Xin đọc Giăng 5:39, 46; Luke 24:25-27, 44.

2.4. Chúa Jesus bày tỏ điều gì từ câu 19-20 mối quan hệ của Môn Đồ Ngài với Luật Pháp của Đức Chúa Trời? Có điều gì khác biệt giữa sự vâng lời của các thầy thông giáo, thầy tế lễ, và người Pha-ra-si với sự vâng lời của một Môn Đồ của Chúa Jesus? Xin đọc Ma-thi-ơ 6:1-8, 16-18.

2.5. Tại sao sự vâng lời của Môn Đồ đòi hỏi từ tấm lòng chứ không phải chỉ hình thức tôn giáo? Xin đọc Ma-thi-ơ 5:21-42; Ma-thi-ơ 22:37-39; Rô-ma 13:8; và Ê-xê-chiên 36:25-27.

3. Kết Luận. Chúa Jesus đã làm trọn luật pháp cách hoàn toàn. Ngài làm trọn bằng cách vâng lời luật pháp. Chúa Jesus làm trọn luật pháp bằng cách hoàn thành điều Kinh Thánh hứa. Và Chúa sẽ chứng kiến trời đất sẽ qua đi, nhưng luật pháp Đức Chúa Trời còn tồn tại vĩnh viễn. Một trong những phẩm tính của một Môn Đồ Chúa Jesus đó là họ có một tấm lòng được biến đổi cho luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ yêu luật pháp của Đức Chúa Trời cũng giống như Đấng Cứu Rỗi của họ yêu mến luật pháp Đức Chúa Trời; và tìm cách tôn trọng luật pháp như Chúa Jesus tôn trọng luật pháp. Môn Đồ của Chúa Jesus được ban cho sức bởi Đấng Christ ở trong lòng giữ luật pháp từ tấm lòng. Luật thánh khiết của Đức Chúa Trời chúng ta sống động đời đời. Điều nầy đưa chúng ta trở lại với Tám Phước Lành! “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!”