“Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.”

(1 Cô-rinh-tô 16:13-14)

Hãy Cứ Ở Trong Ta. Những Người Nam Trong Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Thỉ. Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 44

Hy Vọng Vinh Hiển Ở Trong Chúa Jesus. Mục sư Nguyễn Hoàng Chính. Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 44